GARANTIEBEPALINGEN
A.Z. Zonwering garandeert dat bij fabricage van haar producten de grootste nauwkeurigheid betracht wordt.
Mochten desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 5 jaar
(markiezen 2 jaar) voor buitenzonwering producten.
Andere producten 1 jaar na aankoopdatum gebreken voor doen als gevolg van fabricage− of constructiefouten, dan zal A.Z. Zonwering de te vervangen
materialen kosteloos vervangen, zulks na beoordeling van A.Z. Zonwering .
Deze garantie vervalt indien:
* gebreken ontstaan door normale slijtage, montage door niet door A.Z.
Zonwering erkende derden, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud of
verwaarlozing.
* de materialen intensief blootgesteld zijn aan schadelijke atmosferische
omstandigheden of aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid en
ten gevolge daarvan kleurverandering of beschadiging ondergaan.
* de materialen geplaatst zijn in een regio met een hoog zoutgehalte in de
Lucht en daardoor corrosie ondergaan
* het gaat om materialen die onderhevig zijn aan slijtage, ten gevolge van
een veelvuldig, Langdurig, of verkeerd gebruik ( b.v. linten, koorden, kabels,
veren oprollers,…).
* er gebrek is aan waterdichtheid van doeken op breedte en als het gaat om
natuurlijke veroudering.
* de technische gebruikslimieten van de producten vermeld op de technische
productendocumentatie niet geëerbiedigd zijn
* er onvermijdelijke esthetische afwijkingenzijn die voortvloeien uit het
productieproces of die eigen zijn aan het product.
* verkeerd of geforceerd gebruik, bijv. de zonwering sluit met takken en/of
bladeren die op het doek gevallen zijn.
* elektrische bedieningen vallen onder de Somfy/Simu garantie bepalingen.
* doeken, zie productinformatie voor de eindgebruiker.
Wederpartij kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven
vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, door
gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in
aanmerking.
De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens
keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.
Algemene verkoopvoorwaarden
Artikel 1
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en verleende opdrachten.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uit sluitend
indien deze schriftelijk bij orderbevestiging met afnemer zijn overeengekomen.
3. Onder ˆafnemer˜ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere
(rechts)persoon die met ons een overeenkomst heeft afgesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
4. Afnemer kan aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden bij
toekomstige overeenkomsten geen rechten ontlenen.
5. Verwijzing door afnemer naar eigen inkoop− of andere voorwaarden, waar
ook vermeld, wordt niet aanvaard, behoudens in het geval wij schriftelijk
uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden hebben aanvaard.
Artikel 2
Aanbiedingen en offertes
1. Al onze aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten hetzij
anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere
verklaringen van onze vertegenwoordigers en/of werknemers, zijn vrijblijvend.
2. Zolang een overeenkomst met ons niet tot stand is gekomen, zijn wij
gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere
condities te wijzigen.
3. Door ons aan afnemer verstrekte tekeningen, monsters, stalen en modellen
dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan
wij gerechtigd zijn de kosten van deze materialen aan afnemer in rekening te
brengen.
4. Het is afnemer niet toegestaan de door ons verstrekte tekeningen, monsters,
stalen en modellen te gebruiken, indien er geen afnameovereenkomst met ons
tot stand is gekomen.
Artikel 3
Overeenkomsten
1. Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand
indien en nadat wij een opdracht, c.q. bestelling schriftelijk hebben bevestigd,
dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan opdracht tot levering c.q.
werkuitvoering, voldoen.
2. In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten, wordt de
overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de
eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaats vindt
3. Indien afnemer een orderbevestiging niet binnen vijf werkdagen aan ons
heeft geretourneerd onder vermelding van zijn bezwaren, is afnemer aan de
overeenkomst gebonden.
4. De geleverde goederen worden onmiddellijk na levering gefactureerd. Indien
niet binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd, staat vast dat de goederen in goede staat door afnemer zijn
ontvangen.
5. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de
overeenkomst door/namens ons (personeel) aan afnemer gedaan, zijn alleen
bindend indienzij schriftelijk door ons bevestigd worden, dan wel doordat wij
geheel dan welgedeelte lijk daarvan uitvoering geven.
6. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is opgenomen in onze
briefpapier, welke aan iedere afnemer ter beschikking wordt gesteld.
7. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende
voorwaarden dat afnemer, uitsluitend ter onzer beoordeling, voldoende
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
8. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te leveren, van afnemer zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings−
als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
9. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten,
voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte bestelling bij de uitvoering
van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer
zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk
en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met afnemer overleg plegen.
Artikel 4
Materiaalprijzen en montagekosten
1. Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W.
2. De door ons opgegeven montagekosten gelden exclusief voorrijdkosten.
3. De montagekosten worden conform prijsopgave, dan wel op basis van
nacalculatie gefactureerd. De arbeidstijd wordt in hele uren berekend.
5. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding
Indien de kostprijzen door prijsstijging van grond stoffen, (hulp)materialen,
onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten,
invoerrechten, valutakoersen, sinds de datum van aanbieding een verhoging
hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de
prijzen.
6. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs
verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
7. Afnemer heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen
overeenkomst meer bedraagt dan 15% van de overeen gekomen prijs, het recht
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval
hij verplicht is het reeds gepresteerde conform de overeengekomen prijs naar
rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden
geheel onverlet.
8. Ontbinding van de overeenkomst door afnemer als in het vorig lid bedoeld
zal dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
Artikel 5
Levering/Levertijd
1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering in overleg vastgesteld en
binden ons derhalve niet.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons magazijn
of onze opslagplaats of andere voorraadruimte verlaten, ongeacht eventuele
overeengekomen montage werkzaamheden.
3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft afnemer geen recht
tot het vorderen van schadevergoedingen welke vorm dan ook, tot niet−
aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het
geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enigerlei
verplichtingen van afnemer uit de overeenkomst.
Artikel 6
Montage
1. Indien overeengekomen, worden de materialen door gespecialiseerde monteurs
op de tevoren bepaalde plaats gemonteerd.
2. De toegangswegen dienen zodanig te zijn dat de materialen geheel naar de
plaats van montage kunnen worden gebracht; kosten voor eventueel verticaal
transport en/ofdemontage van materialen ten behoeve van intern en/of
extern vervoer zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden op
basis van nacalculatie gefactureerd
3. Bouwkundige werkzaamheden zijn eveneens niet bij de overeen gekomen prijs inbegrepen en worden, zo deze door ons kunnen worden uitgevoerd, op basis
van nacalculatie gefactureerd.
4. Indien montagewerkzaamheden conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 tegen
een vaste prijs zijn overeengekomen, doch bij uitvoering van die werkzaamheden
de geraamde montagetijd ruimschoots tekort blijkt, zijn wij gerechtigd de
extra tijd tegen uurtarief op basis van meerwerk te factureren, evenzo wij
gehouden zijn bij ruimschoots teveel geraamde montagetijd te crediteren.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1646 Burgerlijk Wetboek zijn wij
niet gehouden voor het gestelde in het vorige lid van afnemer schriftelijk
opdracht te verkrijgen.
4. In geval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, water
schade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport,
uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in− of uitvoerbelemmeringen en alle overige
omstandigheden, welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk
verhinderen, zullen wij te onze keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met
de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze
door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
5. Indien afnemer ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons
binnen acht dagen ten aanzien van onze keuze te verklaren.
6. Indien de belemmering niet langer dan 1 maand duurt, zijn wij niet bevoegd
te annuleren. Indien de belemmering langer dan 2 maanden duurt, heeft
afnemer het recht de overeenkomst te annuleren, mits de annulering
schriftelijk geschiedt en door ons voor de aflevering van het gekochte wordt
ontvangen.
7. Afnemer is bij annulering gehouden de door ons gemaakte kosten te
vergoeden. Hieronder zijn mede begrepen de annuleringskosten, welke wij aan
onze leverancier(s) verschuldigd zijn.
8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven
van enige levering voor zover wij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld
uitdrukkelijk schriftelijk hebben toe gezegd.
9. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de
afnemer aan te bieden.
Artikel 7
Eigendomsovergang
1. Tot op het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalings− en overige
verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde ons eigendom.
2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in
eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, tot
dat afnemer aan zijn betalings− en overige verplichtingen jegens ons heeft
voldaan. Tot dat ogenblik heeft afnemer het geleverde in bruikleen.
3. Wanneer afnemer enige verplichting jegens ons uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere
omstandigheid als bedoeld in artikel 8 lid 1 voor doet, zijn wij zonder enige
ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte
ongedaan te maken en/of het geleverde terug te nemen. Afnemer verleent ons
onherroepelijk machtiging ons daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n
) waarin het verrichte of geleverde zich bevindt.
4. In het geval wij het verrichte of geleverde daadwerkelijk hebben
teruggenomen is de overeenkomst door ons ontbonden overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8 lid 1.
5. Afnemer is verplicht ons terstond schriftelijke melding te doen van het
feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door ons is verricht of
geleverd, voor zover het verrichte of geleverde (nog) niet zijn eigendom,
alsmede wanneer zich enige omstandigheid is bedoeld in artikel 8 lid 1 zich voor
doet. Mocht na enige tijd blijken, dat de afnemer niet aan deze verplichtingen
heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrag van 15% van het door deze
aan ons verschuldigde bedrag exclusief B.T.W. met een minimum van € 115=.
Artikel 8
Opzegging/beëindiging overeenkomst
1. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer
onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
a. onder bewind van c.q. curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of
overlijdt;
b. onze facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichting
uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
2. Bij beëindiging al vorenbedoeld zijn al onze vorderingen op afnemer
terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van
volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
3. De post ˆwinstverderving˜ zal behoudens tegenbewijs, door ons, tenminste 15
% van de overeengekomen prijs bedragen, de post ˆgederfde rente˜ zal de
hoogste van de als dan geldende wettelijke rente hebben.
Artikel 9
Risico en verzending
1. Vanaf het moment van levering, conform artikel 5 lid 2, berust het risico
van de goederen bij afnemer, Ook indien aflevering franco huis geschiedt,
zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.
2. De wijze van transport, verpakking c.q. emballage e.d. wordt, indien geen
nadere aanwijzing door afnemer aan ons is verstrekt, door ons als goed
ondernemer bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van transport, verpakking
c.q. emballage e.d. voor rekening van afnemer.
Artikel 10
Reclames
1. Reclames, respectievelijk klachten inzake het door ons geleverde, dan wel
verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen door afnemer schriftelijk
middels aangetekend schrijven bij ons te zijn ingediend.
2. Klachten inzake onze facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum
schriftelijk middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.
3. Het indienen van klachten/reclames ontslaat afnemer nimmer van diens
betalingsverplichtingen jegens ons, het bepaalde in artikel 13 blijft onverkort
gehandhaafd.
4. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deel levering als een
afzonderlijke levering beschouwd.
5. Afnemer is niet gerechtigd goederen waarover hij reclameert zon der onze
schriftelijke toestemming terug te zenden.
Artikel 11
Aansprakelijkheid en garantie
1. Onze garantie op het door ons geleverde is geheel overeenkomstig en
beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde goederen daarop
verleent. In geval wij zeif producent zijn, geldt een garantietermijn van
twaalf maanden na aflevering.
2. Garantie wordt enkel verstrekt op constructiefouten met inachtneming van
het bepaalde in lid 7.
3. Behoudens de bovenvermelde garantieverplichting, zijn wij niet
aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van directe of indirecte
geleden materiele schade, van welk aard ook, door wie dan ook geleden,
ontstaan door gebreken aan/in dan wel door het niet functioneren van het
door ons geleverde.
4. Afnemer vrijwaart ons voor elke aanspraak van derden tot
schadevergoeding door ons inzake het door ons geleverde, uit hoofde van welke
oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuk op octrooi of eigendomsrecht,
welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door afnemer.
5. Behoudens het bepaalde in lid 1 zijn wij niet aansprakelijk voor materiaal−,
kwaliteits−, en of kleurkeuze van afnemer van de geleverde
goederen/materialen en staan er niet voor in dat de door afnemer gewenste
goederen en beoogde eigenschappen na gebruik behouden.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en finish
maat en afwerking e.d., welke afwijkingen afnemer derhalve geen recht
geven de goederen te weigeren.
7. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer:
a. zeif wijzigingen in of reparaties aan het verrichte of geleverde verricht
heeft of door derden heeft laten verrichten;
b. het door ons geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoel einden wordt
aangewend, of anders dan door ons op naar ons onoordeelkundige wijze heeft
behandeld of onderhouden.
Artikel 12
Betaling
Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen contant
bij aflevering te geschieden.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Afnemer is
nimmer bevoegd betalingen op te schorten.
3. Indien schriftelijk een andere betalingstermijn met afnemer is
overeengekomen en afnemer niet binnen deze termijn het factuurbedrag heeft
voldaan, is deze daarover een rente verschuldigd van 1,5% per maand, geldend
gedurende de tijd waarin afnemer in verzuim is, waarbij berekening geschiedt in
volle maanden.
4. indien de betaling van een factuur niet binnen de overeen gekomen termijn is
ontvangen en wanneer als dan rechtsmaat gelden strekkende tot verkrijging
van betaling zijdens afnemer worden genomen, is deze gehouden tot betaling
van opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare door ons te maken
(buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgelegd op minimaai 15%
van het te betalen factuurbedrag of deel daarvan, zulks met een minimum van
€50,= onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak
verschuldigde proceskosten.
5. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de
verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
6. indien afnemer met betaling van een deellevering in gebreke bhjft, zijn wij
gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten
met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat,
onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de leveringen definitief te
beeindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te
vorderen hebben onverminderd ons recht op schadevergoeding conform het
bepaalde in artikel 8.
7. Overeengekomen kortingen of bonussen door ons verstrekt, indien de factuur
waarop deze bonus betrekking heeft, in zijn geheel is voldaan.
Artikel 13
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het
Nederlands recht van toepassing.
Wijzigingen voorbehouden 2022−01